ســــجــــــنــــــــ

احمد هستم !

متولد 1367 یک آبانی

درباره من حرفی نیست

چون قرار است من نباشد

فقط یک چیز است که می ماند !

می خواهم : #غدیری باشم

یعنی همه ی عالم به فدای امیرالمومنین و ثقلین !